A Christmas Song

by Corbelle Terrechant from «Omega»

Change hands to create an all glamour.

60
PLD WAR DRK WHM SCH AST
MNK DRG NIN SAM BRD MCH
BLM SMN RDM BLU
CRP BSM ARM GSM LTW WVR ALC CUL
MIN BTN FSH
Male Female

More from Corbelle Terrechant

#TruEndgame